ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.พ. 59 กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล 2
โรงเรียนบ้านท่าขนอน/แต่งกายชุดพละสีผ้า พร้อมหมวก ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าขนอน
19 ก.พ. 59 กิจกรรมเวียนเทียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชุดขาว กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนบ้านท่าขนอน