คณะผู้บริหาร

นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา