ปฐมวัย

นางวิลาวัณย์ บุญเพียง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวบังอร บุญทองเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวขนิษฐา บุญหรอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกิตติมา แก้วใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางเบญจวรรณ สืบศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศศิณัฐ วิโรจน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3