กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลำภู นกเพช็ร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัฉราพร สายแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอรสา อ่วมพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภาวดี แก้วประสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภัสราภรณ์ ผอมทอง
ครูผู้ช่วย