กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธิชัย ชำนาญอักษร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรินทร์นภา ศรีสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธงชัย ชวนประสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภรี วิเชียรชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1