กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเอรวรรณ สรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนพวรรณ ศรีมุกข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2