กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฑารัตน์ จินากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมลฤดี รักษายศ