กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษณพงษ์ เพิงใหญ่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธรรมนูญ พัฒนอินทร์