กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิชัย ชำนาญอักษร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1