กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกศินี รัชชะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกฤษณี ปานเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2