กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุรีย์พร แคนอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธรรมนูญ แก้วใหญ่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนาถยา ศุภนิมิตลักขณา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2