คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ คล้ายทองคำ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ชำนาญอักษร
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรภพ วิเชียรวงศ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกครินทร์ แย้มมณี
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.มานิตย์ หนูทิม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง สระแก้ว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชนินทร์ เพชรศรี
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศิษฎ์ อินทรโยธา
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ศักดา
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา เวชกุล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ศรีคิรินทร์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร สุขเกิด
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนราธิป ล่องพรหม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :